Rozwijaj swoją organizację w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku

Z rozwiązań firmy Blackboard korzysta blisko 100 milionów użytkowników, w tym przede wszystkim studentów i wykładowców, z ponad 90 krajów świata. Nasze technologie oferują nową jakość w zakresie nauczania i prowadzenia interaktywnych zajęć ze studentami – za pomocą bogatej funkcjonalnie i intuicyjnej platformy LMS.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to rozporządzenie Unii Europejskiej, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Firma Blackboard zapewnia, iż działa zgodnie z przepisami RODO poprzez odpowiednio opracowane i na bieżąco modyfikowane procedury oraz najlepsze praktyki związane z ochroną i przetwarzaniem danych. 

Wyjdź naprzeciw najistotniejszym wyzwaniom

Przed polskimi uczelniami stoi obecnie wiele wyzwań, związanych z podnoszeniem jakości kształcenia, rosnącymi oczekiwaniami studentów, umiędzynarodowieniem czy dostosowaniem do standardów dostępności. Blackboard dostarcza technologię i rozwiązania, które mogą wspomóc uczelnie w sprostaniu tym wyzwaniom oraz budowaniu konkurencyjnej w skali międzynarodowej oferty dydaktycznej. 

Narzędzia Blackboarda to dużo więcej niż e-learning czy nauczanie na odległość. To rozwiązania, które pozwalają uczelniom w sposób bardziej efektywny realizować ich podstawową misję, jaką jest kształcenie – bez względu na to czy odbywa się ono w sposób tradycyjny czy wirtualny.

Learner—the nucleus—with circling orbs like a molecule.

Zaangażowanie studentów i jakość kształcenia

Dzisiejsi studenci to tzw. technologiczni tubylcy, którzy dorastali z technologią i nie wyobrażają sobie życia bez smartfona, laptopa czy tableta. Od uczelni oczekują nowoczesności w zakresie wykorzystywanych technologii, nie tylko odnośnie sposobów komunikacji i załatwiania spraw, ale także w dydaktyce. Wykładowcy stają przed wyzwaniem, jak skutecznie zaangażować studenta, otoczonego ogromem informacji i łatwo przełączającego się do świata wirtualnego. Technologie Blackboarda umożliwiają stworzenie środowiska nauczania, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pozwala im się uczyć w sposób, który najbardziej im odpowiada. Studenci doceniają możliwość uczenia się online, w dowolnym miejscu i czasie, interaktywnie i we współpracy z innymi studentami, z możliwością łatwego kontaktu z wykładowcą.

Rozwiązania Blackboarda pozwalają na zbudowanie jakości, zarówno w kształceniu zdalnym jak i tradycyjnym czy mieszanym. Umożliwiają one wypracowanie modelu, w którym każdy przedmiot ma swoją wirtualną przestrzeń, służącą pogłębianiu oraz sprawdzaniu wiedzy, ustandaryzowanej komunikacji z wykładowcą, dyskusji akademickiej, pracy grupowej, oraz efektywnemu planowaniu pracy własnej. Dzięki intuicyjności systemów, korzystanie z nich nie stanowi wyzwania dla wykładowców, przeciwnie pozwala im lepiej zorganizować swoją pracę, bardziej efektywnie przekazywać wiedzę i informację studentom, a także w bardziej ustrukturyzowany sposób dokonywać ewaluacji ich postępów w nauce.

Hub with satellites and checkmark.

Efektywność instytucjonalna i umiędzynarodowienie działalności

Uczelnie stoją obecnie przed szeregiem wyzwań dotyczących efektywnej realizacji swoich podstawowych misji: kształcenia, działalności badawczej i współpracy ze zmieniającym się otoczeniem. Z jednej strony muszą dostosować się do nowych wymogów prawnych (nie tylko Ustawy 2.0, ale także m.in. regulacji dotyczących dostępności dla studentów niepełnosprawnych) i zgodnie z nimi przeorganizować swoją strukturę. Z drugiej strony, przed polskimi uczelniami stoją ogromne szanse na rozwój, związane z umiędzynarodowieniem i współpracą zagraniczną, oraz pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania takich jak komercjalizacja badań czy rozbudowa oferty dydaktycznej dla studentów podyplomowych i instytucji z sektora przedsiębiorstw.

Technologie Blackboarda idą w ślad za tymi wyzwaniami i umożliwiają zbudowanie elastycznej i skalowalnej oferty edukacyjnej dla zróżnicowanych grup studentów. Rozbudowane możliwości współpracy zdalnej umożliwiają efektywną współpracę międzynarodową, w tym w ramach strategicznych aliansów uczelni europejskich. Możliwość oferowania kursów otwartych otwiera możliwości promocji zagranicznej i przyciągnięcia studentów z innych krajów, a kursów odpłatnych – realizację programów o szerokim zasięgu dla studentów podyplomowych i instytucji komercyjnych.  Innowacyjne w skali światowej rozwiązania w zakresie dostępności, pozwalają na skokowy wzrost poziomu dostosowania uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, w tym m.in. zapewnienie szybkiego dostępu do materiałów dydaktycznych w odpowiednich formatach i spełnienie standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.0.

 

Light bulb with ascending data points inside.

Zarządzanie w oparciu o dane i ciągłe doskonalenie

Na uczelniach podejmowanych jest szereg decyzji odnośnie ścieżek rozwoju, rozbudowywaniu oferty dydaktycznej, podnoszenia jakości kształcenia czy szkoleń kadry akademickiej. Decyzje te dużo łatwiej podejmować w oparciu o twarde dane, które odpowiedni pracownicy uczelni mogą poddać szybkiej analizie i interpretacji.

Technologie Blackboarda pozwalają na wielopłaszczyznową analizę danych, pochodzących nie tylko z samej platformy LMS i narzędzi Blackboarda, ale także z innych systemów, z których korzysta uczelnia. Dane mogą dotyczyć obszarów funkcjonowania uczelni, poszczególnych kierunków, przedmiotów, wykładowców czy studentów. Pozwalają zrozumieć m.in. jak kształtuje się oferta dydaktyczna uczelni, na ile efektywnie studenci przyswajają wiedzę oraz czy osiągają zamierzone efekty kształcenia. Dostarczają również informacji na jakim poziomie uczelnia i poszczególni wykładowcy wdrażają standardy dostępności. Na podstawie analizy danych, na uczelni mogą być wprowadzane odpowiednie działania, a następnie mierzone ich efekty, prowadząc do ciągłego doskonalenia.

Wyjdź naprzeciw najistotniejszym wyzwaniom

Przed polskimi uczelniami stoi obecnie wiele wyzwań, związanych z podnoszeniem jakości kształcenia, rosnącymi oczekiwaniami studentów, umiędzynarodowieniem czy dostosowaniem do standardów dostępności. Blackboard dostarcza technologię i rozwiązania, które mogą wspomóc uczelnie w sprostaniu tym wyzwaniom oraz budowaniu konkurencyjnej w skali międzynarodowej oferty dydaktycznej. 

Narzędzia Blackboarda to dużo więcej niż e-learning czy nauczanie na odległość. To rozwiązania, które pozwalają uczelniom w sposób bardziej efektywny realizować ich podstawową misję, jaką jest kształcenie – bez względu na to czy odbywa się ono w sposób tradycyjny czy wirtualny.

Learner—the nucleus—with circling orbs like a molecule.

Zaangażowanie studentów i jakość kształcenia

Dzisiejsi studenci to tzw. technologiczni tubylcy, którzy dorastali z technologią i nie wyobrażają sobie życia bez smartfona, laptopa czy tableta. Od uczelni oczekują nowoczesności w zakresie wykorzystywanych technologii, nie tylko odnośnie sposobów komunikacji i załatwiania spraw, ale także w dydaktyce. Wykładowcy stają przed wyzwaniem, jak skutecznie zaangażować studenta, otoczonego ogromem informacji i łatwo przełączającego się do świata wirtualnego. Technologie Blackboarda umożliwiają stworzenie środowiska nauczania, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pozwala im się uczyć w sposób, który najbardziej im odpowiada. Studenci doceniają możliwość uczenia się online, w dowolnym miejscu i czasie, interaktywnie i we współpracy z innymi studentami, z możliwością łatwego kontaktu z wykładowcą.

Rozwiązania Blackboarda pozwalają na zbudowanie jakości, zarówno w kształceniu zdalnym jak i tradycyjnym czy mieszanym. Umożliwiają one wypracowanie modelu, w którym każdy przedmiot ma swoją wirtualną przestrzeń, służącą pogłębianiu oraz sprawdzaniu wiedzy, ustandaryzowanej komunikacji z wykładowcą, dyskusji akademickiej, pracy grupowej, oraz efektywnemu planowaniu pracy własnej. Dzięki intuicyjności systemów, korzystanie z nich nie stanowi wyzwania dla wykładowców, przeciwnie pozwala im lepiej zorganizować swoją pracę, bardziej efektywnie przekazywać wiedzę i informację studentom, a także w bardziej ustrukturyzowany sposób dokonywać ewaluacji ich postępów w nauce.

Technologia to nie wszystko

Wdrożenie technologii wspierających nauczanie jest istotną pomocą dla uczelni w realizacji ich misji i organizacyjnym rozwoju. Same technologie jednak nie wystarczą, gdyż dopiero odpowiednie posługiwanie się nimi przez kadrę akademicką oraz personel administracyjny, przy stworzeniu odpowiednich ram organizacyjnych, może zagwarantować efektywność działania i realizację zamierzonych celów. Jako firma współpracująca od 20 lat z wiodącymi uczelniami na świecie, Blackboard rozumie te zależności. Dlatego oferta firmy obejmuje nie tylko systemy i rozwiązania informatyczne, ale także szkolenia dla kadry akademickiej i usługi doradcze, pozwalające dobrze wykorzystać potencjał wdrażanych technologii i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Student uczący się z wykorzystaniem komputera

Szkolenia kadry akademickiej

Szkolenia kadry akademickiej oferowane przez Blackboarda pozwalają dydaktykom na uzupełnienie wiedzy metodycznej w zakresie nauczania zdalnego i w oparciu o technologię oraz na zdobycie praktycznej wiedzy odnośnie projektowania angażujących zajęć za pomocą rozwiązań Blackboarda. Wykładowcy poznają także narzędzia służące do ewaluacji, budowania dostępnych treści, wprowadzania elementów interaktywnych czy grywalizacji. Formuła szkoleń zakładająca wcielenie się dydaktyków w rolę studentów pozwala im na zrozumienie na bazie własnych doświadczeń i odczuć, jakie metody i techniki sprawdzają się najlepiej w projektowaniu angażujących i wartościowych zajęć. 

Doświadczeni konsultanci

Usługi doradcze

Usługi doradcze umożliwiają uczelniom wdrażającym technologię Blackboarda na skorzystanie z wieloletnich doświadczeń firmy ze współpracy z kilku tysiącami uczelni na całym świecie. Konsultanci Blackboarda pomagają uczelniom zdiagnozować ich potrzeby i dopasować wdrażane technologie, tak, aby realnie wykorzystać ich potencjał do poprawy jakości kształcenia i tworzenia lepszej oferty dydaktycznej. Odpowiednie zaplanowanie działań i doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych, pozwala włączyć wdrażane rozwiązania w procesy uczelnianie, zapewnić ich wysoką adopcję i zmaksymalizować zwrot z inwestycji. 

Nowoczesne. Połączone. Elastyczne. Oferujemy rozwiązania poprawiające wyniki uczniów.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc w osiąganiu celów: